Ondervertegenwoordigde groepen

Studenten die behoren tot de ondervertegenwoordigde groepen zullen, nadat ze geselecteerd worden voor een beurs, een extra bedrag ontvangen bovenop het basisbedrag. Lees hier meer over welke studenten tot deze ondervertegenwoordigde groepen behoren en hoe het toekenningsproces verloopt.

Waarom ondervertegenwoordigde groepen?

Onderzoek toont aan dat bepaalde groepen van studenten veel minder naar het buitenland trekken. Om deze trend tegen te gaan, zet de Vlaamse overheid extra middelen in om studenten van ondervertegenwoordigde groepen ook een kans te geven om naar het buitenland te trekken. Voor de beurzenprogramma’s van het Vlaams Actieplan Brains on the Move geldt de regel dat minstens 25% van de studenten die een beurs ontvangen, tot ondervertegenwoordigde groepen behoren.

Welke studenten behoren tot de ondervertegenwoordigde groepen?

In het kader van het Vlaams Actieplan Mobiliteit Brains on the Move worden de volgende categorieën van studenten tot de ondervertegenwoordigde groepen gerekend:

 • studenten die een studietoelage ontvangen van de Vlaamse overheid;
 • studenten met een functiebeperking, erkend door het VAPH:
  Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het VAPH. Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH altijd de volgende definitie:
  Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.

  Die definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die een aanvraag voor ondersteuning indient, apart te bekijken. Beantwoordt iemands situatie aan de definitie, dan kan de betrokkene door het VAPH erkend worden als persoon met een handicap en een goedkeuring voor ondersteuning krijgen;
 • werkstudenten in een werkprogramma, zie de definitie van de Vlaamse overheid:
  Werkstudent: een student die aan al de volgende voorwaarden beantwoordt:
  1)
  hij is in het bezit van een bewijs van tewerkstelling in een dienstverband met een omvang van ten minste 80 uren per maand, of hij is in het bezit van een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk;
  2) hij is nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of masterdiploma;
  3) hij is ingeschreven in een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hogeronderwijsregister. De afzonderlijke registratie in het Hogeronderwijsregister impliceert niet dat het hier een nieuwe opleiding betreft.

Hoeveel bedraagt het extra beursbedrag?

Het extra beursbedrag verschilt van beurzenprogramma tot beurzenprogramma. Kijk voor meer informatie over het specifieke bedrag naar de specifieke pagina’s van onze beurzenprogramma’s.

Procedure

Alle profielen van studenten die een aanvraag doen voor een beurs van de Vlaamse overheid worden nagekeken door AHOVOKS. Wanneer AHOVOKS bevestigt dat de student tot de ondervertegenwoordigde groepen behoort en is geselecteerd, zal deze student een verhoogd beursbedrag ontvangen.

Lees hier enkele getuigenissen van onze studenten!