FAQ: Erasmus+ stage na afstuderen

Vind hier een overzicht van de meest gestelde vragen bij de Erasmus+ Stage na Afstuderen-beurs.

Algemeen

 • Ik ben student en op zoek naar een stage tijdens mijn opleiding
  Studenten op zoek naar stage in Vlaanderen of in het buitenland als onderdeel van hun studie: met eventuele erkenning van credits, verwijzen we naar de eigen hogeronderwijsinstelling.
 • Is een buitenlandse stage iets voor mij?
  Een buitenlandse stage biedt meerwaarde op diverse vlakken, ook na een internationale studie-uitwisseling. Zet voor jezelf niettemin op een rijtje wat je van je stage verwacht wat betreft je persoonlijke en professionele ontwikkeling, je interculturele ervaring. Opteer voor een stage die in lijn ligt met je capaciteiten, kennis en loopbaanambities. Het is belangrijk om vóór de aanvang van je stage met de stageplaats de wederzijdse verwachtingen te bespreken. Realistische verwachtingen helpen teleurstellingen te voorkomen.
 • Wat wordt er verstaan onder ‘stage’?
  Een stage is een verblijf bij een onderneming of organisatie in een ander land met het doel specifieke competenties te verwerven waar de arbeidsmarkt om vraagt, werkervaring te verkrijgen en meer inzicht te krijgen in de economische en sociale achtergronden van het betrokken land. Het volgen van cursussen in een instelling voor hoger onderwijs wordt niet beschouwd als een stage.

Voorwaarden

 • Welke afstuderende studenten komen in aanmerking voor een dergelijke stage na de studie (met een Erasmus+beurs)?
  Alle afstuderende studenten van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen die afstuderen in een opleiding en een Graduaats-, Bachelor-, een Master- of een PhD-diploma (zullen) behalen, komen in aanmerking.
 • Kan ik na mijn postgraduaat een stage na afstuderen doen?
  Neen, de stage moet volgen op een graduaats-, bachelor- of masteropleiding (of bachelor-na-bachelor en master-na-master). Een postgraduaat valt dus buiten beschouwing.
 • Wanneer is de student afgestudeerd
  De student is afgestudeerd wanneer de examencommissie van de opleiding/faculteit het bericht meedeelt dat het diploma is behaald. Er wordt aan de afstuderende een (voorlopig) getuigschrift bezorgd, waarop een datum vermeld wordt. De vermelde datum is de datum van afstuderen.
 • Wat is de deadline voor kandidaatstelling voor een Erasmus+ beurs ‘stage na de studie’?
  Er is geen vaste deadline. Studenten die als afgestudeerde een dergelijke stage willen doen en zich kandidaat willen stellen voor een Erasmus+ beurs als financiële ondersteuning voor deze stage, moeten zich kandidaat stellen vóór ze afstuderen; m.a.w. als ze nog student zijn (en in hun afstudeerjaar zitten).
  Indien een student echt geïnteresseerd is in een dergelijke stage, is het aan te bevelen om zich ‘direct’ kandidaat te stellen, temeer omdat op het moment van kandidaatstelling het niet nodig is dat de student reeds beschikt over een buitenlandse stageplaats.
 • Mag ik na afstuderen x aantal maanden werken en daarna de Erasmus+ stage voor afgestudeerden doen?
  Studenten-, vakantie- en weekend-jobs vormen geen belemmering om een Erasmus+ beurs aan te vragen voor stage na afstuderen. Indien het een reguliere job op de arbeidsmarkt betreft, dan gelden de volgende regels:
 1. Indien je tijdens je opleiding of in de periode tussen afstuderen en aanvang van de stage een reguliere job uitoefent die geen verband houdt met de opleiding mag je een Erasmus+ beurs voor stage na afstuderen aanvragen
 2. Indien je tijdens de opleiding of in de periode tussen afstuderen en aanvang van de stage een reguliere job uitoefent die wél verband houdt met de opleiding kan je geen Erasmus+ beurs voor stage na afstuderen aanvragen
 • Is het nodig om bij kandidaatstelling reeds te beschikken over een buitenlandse stageplaats?
  Neen. Het is wel aan te bevelen om reeds tijdens de laatste maanden van de studie werk te maken van het zoeken (en vinden) van een buitenlandse stageplaats, niet alleen omdat de periode van de stage na de studie volledig in het jaar na afstuderen moet vallen, maar ook omdat het al dan niet toekennen van een Erasmus+ beurs gebeurt op het moment dat een volledige stage-overeenkomst (Learning Agreement for Traineeships) ter beschikking gesteld is van VLUHR (opgelet: de student dient ook afgestudeerd te zijn).
 • Ik ben al op Erasmusuitwisseling geweest tijdens mijn studie, kan ik daarna nog een Erasmus+ beurs voor stage aanvragen?
  Ja. Per studiecyclus (bachelor/master/PhD) mag je maximaal 12 maanden op Erasmus-mobiliteit. Het aantal maanden dat je aan Erasmus-mobiliteit (studie of stage) hebt besteed tijdens de studiecyclus waarvan je het laatst bent afgestudeerd, wordt van het maximum van 12 maanden afgetrokken. Voor een stage na afstuderen kan je alleen Erasmus-financiering ontvangen voor het aantal maanden dat van deze periode van 12 maanden overblijft.
  Dus als je afstudeert in een masteropleiding, wordt het aantal maanden dat je al dan niet aan het Erasmusprogramma hebt deelgenomen in de bacheloropleiding die je hebt gevolgd niet in aanmerking genomen, maar het aantal maanden dat je al aan het Erasmusprogramma hebt deelgenomen in deze (of een andere) masteropleiding wel.
 • Kan ik langer op Erasmus+ stage na afstuderen dan het aantal maanden waar ik nog recht op heb?
  Neen. De beperking van maximum 12 maanden Erasmusmobiliteit per cyclus geldt ook voor de periode dat stage gelopen wordt zonder beurs (zero-grant). Indien je het maximum van 12 maanden hebt bereikt, kan er geen stage meer gedaan worden binnen het Erasmus+ programma, ongeacht of dat mét of zonder beurs is. Indien je bv. nog recht hebt op vier maanden stage als afgestudeerde, kan je enkel een contract krijgen voor die vier maanden. Vanaf de vijfde maand heb je geen recht meer op het Erasmus+ statuut.
 • De maximumduur voor een stagebeurs is 6 maanden. Wat als ik nog recht heb op meer dan 6 maanden en toch een stage langer dan 6 maanden wil doen?
  Indien je een stage wil doen die langer is dan 6 maanden zal dit opgevangen worden met een zero-grant. Dit wil zeggen dat de beurs geplafonneerd wordt op een maximumbedrag van 6 maanden maar dat je learning agreement en verzekering wel nog doorlopen tot aan het einde van je stage. Let op: volgens de Erasmusregels kan een stagiair uit de ondervertegenwoordigde groepen niet op stage met een zero-grant. Daardoor kunnen zij slechts een beurs aanvragen voor maximum 6 maanden.
 • Ik wil in het land van bestemming eerst 8 weken een taalopleiding doen en dan aansluitend de stage. Kan ik voor die 8 weken taalopleiding, voorafgaand aan de stage, een beurs krijgen?
  ​Indien je een stage gaat doen in het Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Pools, Portugees, Spaans, Tsjechisch of Zweeds dan moet je een online taaltest afleggen (Europese OLS-tool) en kan je een licentie krijgen voor een online taalcursus (Europese OLS-tool). Er is echter geen mogelijkheid om een financiering toe te kennen voor een andere vorm van taalopleiding, al dan niet voorafgaand aan de feitelijke stageperiode.
 • Wordt er aan elke afgestudeerde die aan de voorwaarden voldoet een Erasmus+beurs toegekend?
  Mogelijk niet, maar dat is vooraf niet met zekerheid te zeggen.
  Het toekennen van een Erasmus+beurs gebeurt volgens het ‘first come, first served’ principe. Dat betekent dat er op het moment dat de student afgestudeerd is én een door alle betrokkenen ondertekende ‘Learning Agreement for Traineeships’ in het online systeem heeft opgeladen, wordt (door VLUHR) nagegaan of er middelen beschikbaar zijn om een Erasmus+beurs toe te kennen.

Stageplaats

 • Bij welke organisaties mag ik stage doen?
  Alle publieke en private organisaties actief op de arbeidsmarkt of in het domein van diplomatie, onderwijs, training en jeugdwerk komen in aanmerking. EU-instellingen en organisaties die Europese programma’s beheren, bv. Erasmus+ Nationale Agentschappen, komen niet in aanmerking.
 • Hoe lang duurt het eer ik een geschikte stageplaats vind?
  Volgens een bevraging bij recent afgestudeerde stagiairs heeft 80% gemiddeld 3 maanden nodig om een stageplaats te vinden. Hiervoor trek je dus best de nodige tijd uit. Bovendien heb je naast het vinden van je stageplaats ook tijd nodig om contacten te leggen, afspraken te maken en je stage en buitenlands verblijf voor te bereiden. Ook tijdens deze voorbereidende fase doe je nuttige praktische ervaring op.
  Mogelijk kan je ook binnen je faculteit terecht bij de docenten, bij de internationale coördinator of bij de stagecoördinator voor tips en contacten. Ook via databanken en stageplatformen (zoals Graduateland, Joe+, AIESEC, ...) kan je op zoek gaan naar een internationale stageplaats.
 • Welke landen komen in aanmerking voor een dergelijke stage na de studie (met een Erasmus+ beurs)?
  -
  27 EU-lidstaten en de daarbij horende overzeese gebieden en territoria
  - de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) : IJsland, Liechtenstein, Noorwegen
  - Kandidaat-lidstaten: Noord-Macedonië, Servië en Turkije
  - Niet met het programma geassocieerde derde landen (opgelet: beperkt budget)
  Klik hier voor een overzicht van alle mogelijke landen.
 • Kan ik stage lopen in mijn geboorteland/land van nationaliteit (buiten België)?
  Neen, stagevoorstellen naar het land van herkomst/nationaliteit worden niet aanvaard. In het geval van een dubbele nationaliteit kan er geen stage gelopen worden in beide landen van de nationaliteit. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk als de stagiair hier een goede motivatie voor kan geven. De
  volgende redenen worden hierbij aanvaard:
  - De stagiair kan aantonen dat hij/zij minimum vijf jaar verblijft in een ander land dan het land van herkomst;
  - De stagiair kan aantonen dat hij/zij is opgegroeid in een ander land dan het land van herkomst.
 • Is het toegestaan om meerdere afzonderlijke Erasmus+ stages te doen, bij verschillende bedrijven?
  Het is mogelijk om meerdere, afzonderlijke, stages te doen zolang het totaal van twaalf maanden niet wordt overschreden voor de cyclus (bachelor/master) waarin je afstudeert. Elke stage moet minimaal twee maanden duren en alle stages moeten binnen het jaar na afstuderen vervolledigd zijn. Hiervoor moeten afzonderlijke beursaanvragen ingediend worden en afzonderlijke overeenkomsten afgesloten worden.
 • Is een deeltijdse stage toegestaan?
  ​Je kan een deeltijdse stage doen indien de zendende en de ontvangende instelling hierover akkoord gaan en op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen, die in het learning agreement geformuleerd worden, kunnen gerealiseerd worden in het kader van een deeltijdse stage. VLUHR accepteert geen stages voor minder dan 32 werkuren tenzij dit gemotiveerd wordt door de zendende hogeronderwijsinstelling.
 • Mijn stage zal (gedeeltelijk) op afstand plaatsvinden, heb ik recht op een beurs?
  Neen, om voor een beurs in aanmerking te komen, dient de student gedurende de leermobiliteit in het gastland te wonen. Het gastland dient een ander programmaland te zijn dan het land van de thuisinstelling en het land waar de student tijdens zijn reguliere studie woont (verblijfplaats). Het verblijf zal moeten worden aangetoond aan de hand van reisdocumenten of eventuele huurcontracten.
 • Hoe kan ik aantonen dat ik mijn stage niet op afstand heb uitgevoerd?
  Er worden reisdocumenten opgevraagd voor vertrek. Deze reisdocumenten kunnen onder andere vlieg-, trein-, en/of bustickets zijn, maar ook kan een template ingevuld worden om toestemming te vragen om met de auto te reizen. Wanneer er met de auto gereisd wordt, zullen er na de stage ook ticketjes opgevraagd worden van tankstations en/of parkings.

Administratie en documenten

 • Wie ondertekent de verklaring met betrekking tot het aantal reeds genoten Erasmusmaanden?
  Deze verklaring wordt ingevuld en ondertekend door de internationale coördinator (= iemand van het centraal bureau internationalisering) van je universiteit of hogeschool. Dit document moet vóór afstuderen opgeladen worden in het online systeem.
 • Wie ondertekent namens de opleiding, waarin de student afstudeert de stage-overeenkomst (Learning Agreement for Traineeships) voor deze ‘stage na de studie’?
  De stage-overeenkomst (Learning Agreement for Traineeships) wordt namens de opleiding waarin de student afstudeert, ondertekend door een docent van de betrokken opleiding of door de internationale coördinator van de opleiding/faculteit of door iemand van het International Relations Office.
 • Heb ik recht op een Erasmus+ beurs als het Learning Agreement is ondertekend na de startdatum van mijn stage?
  Neen, het Learning Agreement moet ondertekend worden vóór aanvang van je stage. Dit wil zeggen dat zowel de stagiair, als de stageverantwoordelijke als de hogeronderwijsinstelling het learning agreement ten laatste op de eerste dag van de stage ondertekenen. Indien de hogeronderwijsinstelling niet tijdig kan ondertekenen maar wel tijdig op de hoogte is gebracht, wordt het Learning Agreement ook nog goedgekeurd.
 • Wie kent de Erasmus+ beurs toe?
  De Erasmus+ beurs wordt toegekend door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) die namens de Vlaamse universiteiten en hogescholen (die lid zijn van het consortium) deze beurzen beheert. De gediplomeerde aan wie een dergelijke beurs wordt toegekend, ondertekent een beurscontract (dat ook door VLUHR ondertekend wordt).
 • Wat is het nut van een stageovereenkomst? Kan ik zonder op stage gaan?
  In de stageovereenkomst worden een aantal afspraken vastgelegd (uurrooster, takenpakket, begeleiding, evaluatie, evt. onkostenvergoeding, enz.) De stageovereenkomst biedt een basis om op terug te vallen in geval van problemen en is daarom verplicht. Een stage zonder leerovereenkomst is niet mogelijk. De leerovereenkomst moet voor aanvang van de stage worden ondertekend.
 • Wat als er wijzigingen zijn i.v.m. de stageduur, de stagebegeleider, het takenpakket?
  In dat geval moet je het document 'changes to the learning agreement' officieel indienen. Je kunt het document downloaden via je workflow. Om je stageperiode te verlengen moet je ten minste één maand voor het oorspronkelijke einde van je stage contact opnemen met de dossierbeheerder via info@flanderstraineeshipplatform.be.

 • Is het mogelijk om mijn stage te verlengen wanneer de originele einddatum minder dan 30 dagen verwijderd is?
  Neen. Een stageverlenging moet aangevraagd worden ten laatste 30 dagen vóór de originele einddatum. Indien de eerste aanvraag later gebeurd, zal de stageverlenging niet aanvaard worden.

Financieel en verzekering

 • Hoeveel bedraagt de Erasmus+ beurs?
  Het beursbedrag varieert naargelang van het land van bestemming. Er zijn 4 beurscategorieën voor 4 landengroepen. Bekijk de hoofdpagina voor alle informatie.
  De Erasmus+ beurs is bedoeld als tegemoetkoming in de extra mobiliteitsuitgaven van de student, zoals verzekering, visumkosten en eventueel de hogere kosten van levensonderhoud in het gastland en andere bijkomende extra kosten. De Erasmus+ beurs beoogt niet de volledige kosten van het buitenlandverblijf te dekken.
 • Kan ik een extra financiële tussenkomst aanvragen in geval van een functiebeperking?
  Ja, afgestudeerden met een functiebeperking (erkend door het VAPH) kunnen i.h.k.v. hun Erasmus+ stage in aanmerking komen voor een extra financiële tussenkomst.
 • Ben ik verzekerd tijdens mijn stage?
  VLUHR biedt een verzekering aan voor alle stagiairs die via ons op mobiliteit vertrekken in het kader van Erasmus+ Stage na Afstuderen. VLUHR heeft een verzekeringspolis afgesloten bij Expat&Co en biedt jou deze verzekering helemaal gratis aan, ter ondersteuning van je buitenlandse stage. Je kan hier een overzicht vinden van de verzekeringsformule die we aanbieden. Je zal toegevoegd worden aan deze verzekering van zodra jouw grant agreement ondertekend is.

 • Kunnen mijn ouders kinderbijslag/groeipakket blijven ontvangen tijdens mijn buitenlandse stage?
  Om kinderbijslag of het groeipakket te blijven ontvangen, moet je je inschrijven bij de VDAB als werkzoekende én moet je toestemming ontvangen van de RVA om een stage in het buitenland te doen (zie RVA certificate in Placement-Online).
 • Mag ik een vergoeding krijgen vanuit het stagebedrijf?
  Ja, dit is toegelaten. Dit heeft echter invloed op je kinderbijslag en belastingen. Raadpleeg in dit geval zeker de website van Kamiel voor meer informatie.
 • Wanneer schrijf ik me best in als werkzoekende bij VDAB?
  Het wordt sterk aangeraden om je in te schrijven als werkzoekende bij VDAB. Wanneer je je best inschrijft, hangt af van het tijdstip waarop je je studies beëindigde (meer info op de website van de VDAB):
  • Beëindig je je studies in juni of juli? Dan schrijf je je best in vóór 9 augustus. Op die manier start je beroepsinschakelingstijd op 1 augustus. Schrijf je je pas in op 9 augustus of later, dan start hij op het moment dat je je inschrijft.
  • Beëindig je je studies in september of tijdens het schooljaar? Schrijf je dan zo snel mogelijk daarna in. Je beroepsinschakelingstijd start op het moment dat je je inschrijft.
 • Wie ondertekent het document van de RVA voor een aanvraag om een opleidingsperiode in het buitenland te laten meetellen als beroepsinschakelingstijd?
  Je kan het RVA-formulier downloaden vanuit de workflow nadat jouw stageaanvraag is goedgekeurd door VLUHR. Het formulier wordt daarna ondertekend door de internationale coördinator (= iemand van het centraal bureau internationalisering) van je universiteit of hogeschool.